Løgstør

By marts 24, 2020 Projekter

Etablering af en ny omfartsvej i Løgstør By

Arbejdet omfatter etablering af en ny omfartsvej i Løgstør By, samt etablering af en ny rundkørsel.

Afvanding:

 • Etablering af grøfter.
 • Etablering af bassin.
 • Etablering af rørlagte grøfter.
 • Etablering af vejbrønde med tilhørende nye regnvandsledninger.

Vejanlæg:

 • Asfaltarbejder: Opbygning af nye veje samt udlæning af asfalt.
 • Brolægning: kantsten, fortov, chausses samt granitsten.
 • Beplantning: Græssåning.
 • Jordarbejder: Muldafrømning og udlægning, råjordsarbejde, afretning, grusarbejder mv.

Hertil skal tilføjes alt følgearbejde som f.eks.:

 • Omlægning af eksisterende fjernvarmeledning.
 • Udskiftning om omlægning af ekstisterende drikkevandsledning.
 • Nedtagning og genetablering af div. skiltning, gadeinventar mv.
 • Etablering af ny belysning langs hele vejen inkl. sætning af betonfundamenter.
 • Etablering af støttemur bag fortov.

Leave a Reply